streda 6. januára 2010

zopár slov o sviatosti birmovania

SVIATOSŤ BIRMOVANIA

Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok sviatostí, kto-ré uvádzajú človeka do kresťanského života.
(KKC 1285)

Pokrstení v tejto sviatosti prijímajú Du-cha Svätého, ktorého na Turíce zoslal Pán Ježiš na apoštolov.
Týmto darom Ducha Svätého sa veriaci plnšie pripodobňujú Ježišovi Kristovi a dostávajú silu, aby vo viere a láske vy-dávali svedectvo o Kristovi na budovanie jeho tela – Cirkvi. (RP OB 1-2)

Pokrstených táto sviatosť naozaj doko-nalejšie spája s Cirkvou a bohato im dáva osobitnú silu Ducha Svätého.
Stávajú sa z nich praví Kristovi svedko-via, ktorí sú povinní slovom a skutkom o Ňom svedčiť, a tiež šíriť a brániť vieru.
(KKC 1285; CIC 879)

Znaky birmovania

Pomazanie
Sviatosť birmovania sa udeľuje mazaním krizmou na čele birmovanca, a to sa deje vkladaním ruky a slovami: „Prijmi znak Daru Ducha Svätého.“ (RP OB 9)
Na toto pomazanie sa používa krizma – vzácny voňavý olej, ktorý posvätil biskup.

Olej je znakom hojnosti a radosti, olej očisťuje (pri kúpeli), robí pružným (na-tieranie atlétov a zápasníkov), je znakom uzdravenia, lebo hojí pomliaždeniny a rany, spôsobuje, že človek vyžaruje krá-su, zdravie a silu. (KKC 1293)

Pomazanie po krste, pri birmovaní a pri vysviacke je znakom posvätenia.
(KKC 1294)

Kresťan sa pomazaním plne pripodo-bňuje Ježišovi Kristovi, a stáva sa „druhým Kristom“ (alter Christus). A má byť po celý život naplnený Duchom Svä-tým tak ako Ježiš.
Kristus znamená po slovensky „pomaza-ný“.

Pečať Ducha Svätého
Pomazaním dostáva birmovanec „znak“, pečať Ducha Svätého.
Pečať je symbolom osoby, znakom jej autority jej autority.
Táto pečať znamená, že kresťan úplne patrí Kristovi, že je navždy v jeho službe, ale aj to, že má prisľúbenie Božej ochra-ny.
(KKC 1295-1296)

Kto môže sviatosť prijať?
Každý pokrstený, ktorý ju ešte neprijal.
Táto sviatosť sa môže prijať len raz.
(CIC 889)

Vysluhovateľ
Vysluhovateľom je biskup, alebo kňaz s biskupovým povolením.
Sviatosť birmovania sa vysluhuje v omši.

autor : P. Slezák

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára