nedeľa 3. januára 2010

základná znalosť kresťanaModlitba Pána: 
Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého. Amen.Anjelské pozdravenie:
Zdravas, Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
*********


Chváloslovie:
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
*********


Vyznanie viery:
 Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
*********


Desatoro Božích prikázaní:
1. Ja som Pán, tvoj Boh! Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal.
2. Nevezmeš Božie meno nadarmo.
3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.
4.  Cti svojho otca a svoju matku.
5. Nezabiješ.
6. Nezosmilníš.
7. Nepokradneš.     
8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.
9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.
10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.
*********


Pätoro cirkevných prikázaní:
1. V nedeľu a v prikázaný sviatok sa zúčastniť na svätej omši.
2. Zachovávať prikázané dni pokánia.        
3. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a  vo Veľkonočnom období prijať Oltárnu sviatosť.
4. Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi.           
5. Podporovať cirkevné ustanovizne.
*********


Sedem darov Ducha Svätého: (MURO-RASI-PONABA)
Dar:
1. múdrosti,
2. rozumu,
3. rady,
4. sily,
5. poznania,
6. nábožnosti,
7. bázne Božej.
*********


Sedem sviatosti: 
1. Krst,
2. birmovanie,
3. Eucharistia (sväté prijímanie, sviatosť Oltárna),
4. pokánie (sviatosť zmierenia, sv. spoveď ),    
5. pomazanie chorých,
6. posvätná vysviacka (diakonát, kňazstvo a biskupské svätenie),
7. manželstvo.
*********


Sedem hlavných hriechov:
1. Pýcha.
2. Lakomstvo.
3. Smilstvo.
4. Závisť.
5. Obžerstvo.
6. Hnev.
7. Lenivosť.
*********


Skutky telesného milosrdenstva:
1. Dávať jesť hladným.
2. Dávať piť smädným.
3. Prichýliť pocestných.
4. Odievať nahých.
5. Navštevovať chorých.
6. Poskytovať pomoc väzňom.
7. Pochovávať mŕtvych.
*********


Skutky duchovného milosrdenstva: 
1. Napomínať hriešnikov.
2. Poúčať nevedomých.
3. Dobre radiť pochybujúcim.
4. Tešiť zarmútených.
5. Trpezlivo znášať krivdu.
6. Odpúšťať ubližujúcim.
7. Modliť sa za živých a mŕtvych.
*********


Do neba volajúce hriechy:
1. úmyselná vražda,
2. sužovanie chudobných, vdov a sirôt,
3. zadržiavanie alebo skracovanie zaslúženej mzdy.
*********


Šesť hriechov proti Duchu Svätému: 
1. Opovážlivo sa spoliehať na Božie milosrdenstvo.
2. Zúfať napriek Božiemu milosrdenstvu.              
3. Odporovať poznanej kresťanskej pravde.
4.  Závidieť blížnemu Božiu milosť.
5. Zatvrdzovať si srdce proti spasiteľnému napomenutiu.  
6. Tvrdošijne zotrvávať v nekajúcnosti
*********


Deväť „cudzích“ hriechov: 
1. Dávať iným radu na hriech.
2. Povzbudzovať iných na hriech.
3. Iným kázať hrešiť.
4. Súhlasiť s hriechom iných.
5. Pomáhať pri hriechu iných.
6. Mlčať pri hriechu iných.
7. Zastávať hriechy iných.
8. Netrestať hriechy iných.
9. Chváliť hriechy iných.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára